Bayethe, bayethe
Uyinkonyma yakwa juda, uyinhloko yebandla, u alpha no omega, isicalo nesiphetfo, (repeat 4*)

Uthico omkhulu osezulwini, yena ulikhakha, ikhakha lenganiso

(ah ah ah hhom na ahh hhom na

More lyrics from Soweto Gospel Choir