You got me runnin'
Got me hidin'
Runnin', hide hide
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Now baby what you want me to do

I’m goin' in
Goin' out
Goin' in, out, out, in
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Now baby what you want me to do

Goin' up
Goin' down
Goin' up, down, round, round
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Now baby what you want me to do

I’m goin' in
Goin' out
Goin' in, out, out, in
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Now baby what you want me to do

You got me runnin'
Got me hidin'
Got me runnin', hide hide
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah
You got me doin' what you want me
Now baby what you want me to do

More lyrics from John Cale